Menu

Klachtenprocedure

IFC BV staat garant voor kwaliteit. Indien u echter ontevreden bent over onze diensten, verzoeken wij u dit ons zo spoedig mogelijk te laten weten. Als uw probleem na een gesprek niet is opgelost of als dit zich niet leent voor een persoonlijk gesprek, kunt u binnen een maand een formele schriftelijke klacht indienen. Wanneer u onderstaand klachtenformulier volledig ingevuld naar ons toezend, ontvangt u binnen 5 werkdagen bevestiging van ontvangst van het klachtenformulier. Daarna wordt de klacht in behandeling genomen en u ontvangt altijd binnen 20 werkdagen een reactie. De verstrekte informatie en de bron zullen vertrouwelijk worden behandeld.

  Klachtenformulier
  MedewerkerDienst; training/advies/onderzoekAnders namelijk:   

  Wat gebeurt er met uw klacht?

  Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.
  De procedure is als volgt. IFC:
  1. verstuurt binnen twee weken een ontvangstbevestiging van uw klacht waarin de afhandeltermijn wordt vermeld;
  2. vraagt om meer informatie bij de medewerker(s) die tot het moment van de klacht verantwoordelijk was (waren) voor uw zaak of zaken;
  3. vraagt u eventueel om meer informatie;
  4. beoordeelt alle informatie en weegt de argumentatie van beide kanten;
  5. neemt een definitief standpunt in,
  6. informeert u schriftelijk over dit standpunt en geeft argumenten waarom hij tot dit standpunt komt;
  7. zorgt voor een correcte registratie van in de klachtenadministratie.

  Wat registreren wij van uw klacht?

  IFC houdt van uw klacht een administratie bij. Hierin staan de volgende gegevens:
  1. uw naam, adres en woonplaats
  2. uw klacht
  3. een nadere omschrijving van uw klacht
  4. de indieningdatum van uw klacht
  5. de naam van de medewerker die de zaak of zaken waarop uw klacht betrekking heeft, behandelt of beheert
  6. de opleiding, cursus of training
  7. de gevoerde correspondentie over de klacht
  8. de status van de klacht (in behandeling / afgehandeld)
  9. de datum en wijze van afhandeling van de klacht
  10. de eindbeoordeling van de klacht (gegrond / ongegrond) Het NRTO neemt in de regel binnen vier weken na ontvangst van uw bezwaar een besluit. Indien dit niet mogelijk is, wordt u hiervan schriftelijk in kennis gesteld en wordt u geïnformeerd over de termijn waarbinnen het besluit genomen zal worden.

  Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het genomen besluit?

  Als uw klacht ongegrond wordt verklaard en u bent het daar niet mee eens of als u het oneens bent met de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich richten tot de Geschillencommissie van NRTO:
  NRTO Commissie Kwaliteitshandhaving
  Papiermolen 34
  3994 DK HOUTEN
  info@nrto.nl

  Het NRTO neemt in de regel binnen vier weken na ontvangst van uw bezwaar een besluit. Indien dit niet mogelijk is, wordt u hiervan schriftelijk in kennis gesteld en wordt u geïnformeerd over de termijn waarbinnen het besluit genomen zal worden. Het oordeel van de beroepscommissie is bindend voor IFC. IFC zal binnen twee weken na bindende uitspraak de zaak afhandelen.

  De bovenstaande procedure sluit de mogelijkheid niet uit dat u zich tot de burgerlijke rechter wendt.

  Wij bewaren de administratie van uw klacht tot één jaar na afhandeling door het NRTO. U kunt tijdens de behandeling van uw klacht, maar ook daarna, uw gegevens opvragen uit de klachtenadministratie.