Menu

Buurtadvies

Buurtadvies

Trends en ontwikkelingen

Door ingrijpende overheidsveranderingen gaat er een groot aantal zaken veranderen in de zorg en welzijnssector. Bewoners zullen langer zelfstandig thuis blijven wonen – liefst in de eigen vertrouwde wijk – en zullen meer zelf moeten gaan regelen in samenwerking met gemeente en zorg- en welzijnsinstellingen.

Demografisch
Het aandeel 65-plussers is gestegen van 14% in 2000 naar 16% in 2012 en neemt verder toe tot 24% in 2030.

Economisch
Het huidige zorgstelsel in Nederland is aan het veranderen vanwege de explosieve stijging van de zorgkosten. De gezondheidszorg is de grootste kostenpost met bijna 75 miljard euro. Dit is 30% van de rijksoverheidsuitgaven.

Politiek-juridisch
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft als uitgangspunt om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen.

Sociaal-culturele
Door vergrijzing, toename van het aantal mensen met chronische aandoeningen, toename van de zorgkosten en het verwachte tekort aan zorgverleners, wordt de zorg gedwongen zich te veranderen. Er wordt gevraagd naar nieuwe strategieën om zorg en welzijn te optimaliseren.

Technologisch
Er is een grote behoefte op ICT-gebied om het adaptieve vermogen te vergroten in de zorg- en welzijnssector. Daarnaast is ieder mens uniek. Op die manier worden de mensen meer onafhankelijk. Van een standaard aanbod van voorzieningen gaat de trend naar een persoonlijke invulling van wonen, welzijn, onderwijs en zorg. De overheid heeft als doelstelling dat in 2017 de burgers alle zaken met de overheid digitaal kunnen regelen

Buurtonderzoek

De wijkonderzoeksresultaten worden behandeld. Welke resultaten vallen op en geven een duidelijke behoefte weer? Met de resultaten uit het buurtonderzoek wordt er een Buurt adviesrapport opgesteld.

Buurtadvies

Er wordt een advies opgesteld waarin de uitgangspunten en belangen van de stakeholders gewogen worden.
Hierin worden de volgende onderwerpen behandeld:

 1. Inleiding
 2. Opdracht
 3. Trends en ontwikkelingen
 4. Buurtonderzoek
 5. Organisatieadvies
 6. Financiën
 7. Planning
 8. Conclusie en aanbevelingen
 9. Slotwoord

Presentatie Buurt advies

Een samenvatting van het definitieve adviesrapport wordt met behulp van een PowerPoint-presentatie gepresenteerd aan de stuurgroep, de klankbordgroep, de projectgroep en eventuele overige genodigden.  Nadat de opdrachtgever het buurt adviesrapport heeft behandeld en een besluit heeft genomen, kan het genomen besluit verder uitgewerkt worden in een Plan van Aanpak.

Besluit Go or No Go!

Project organisatie

De projectstructuur ziet er als volgt uit:

oganigram

Stuurgroep
De stuurgroep formuleert de uitgangspunten en geeft de projectgroep opdracht om samen met IFC het project uit te voeren.

Projectgroep
De projectgroep verzamelt alle informatie en ontwikkelt samen met de IFC-projectadviseur het buurt adviesrapport.

Klankbordgroep (optioneel)
De klankbordgroep wordt door de projectgroep op de hoogte gehouden van de projectvorderingen en kan daar waar nodig invloed op uitoefenen.

Planning ( voorbeeld)
Doorlooptijd (circa 6 maanden)

 1. Startbijeenkomst  Kick Off

Voor de aanvang van het project is een duidelijk startmoment van belang.
Tijdens de startbijeenkomst worden de uitgangspunten en de doelstellingen van het project gepresenteerd.

 1. Buurtonderzoek:                       3 maanden
 1. Presentatie buurt onderzoek: Go/no go
 1. Adviesrapport opstellen:         3 maanden
 1. Eindpresentatie:

Een samenvatting van het definitieve adviesrapport wordt gepresenteerd met behulp van een PowerPoint-presentatie.

Het buurt centrum/huis  als leer-/werkomgeving!

Om een betaalbare buurt exploitatie in te richten en daarnaast een optimale binding te creëren met de gemeente, kan er een leer-/werkomgeving ingericht worden. De gemeente levert dan vijf tot vijftien leerlingen per jaar die met behoud van uitkering een opleiding krijgen.

Vaak worden de extra producten en diensten vanuit een buurtcentrum georganiseerd. Hier worden leerlingen ingezet en krijgen deze een theorie- en praktijkopleiding.