Menu

Buurtbarometer

Het ideaal? Bekijk hier een mooi voorbeeld.

 

Ingrijpende overheidsveranderingen
Door ingrijpende overheidsveranderingen gaan er een groot aantal zaken veranderen in de zorg en welzijnssector. Bewoners blijven langer zelfstandig thuis wonen – liefst in de eigen vertrouwde wijk – en moeten meer zelf gaan regelen in samenwerking met gemeente en zorg- en welzijnsinstellingen.(WMO) Van deze instellingen wordt verwacht dat ze beter gaan inspelen op de behoeften en wensen van de bewoners in de gemeente.
Onderstaande ontwikkelingen hebben invloed op de zorg in de wijk.

Een groot percentage (circa 25 %) van deze senioren zijn eenzaam en willen graag in contact komen met andere mensen. Eenzaamheid is de grootste volks ziekte bij senioren en kan eigenlijk eenvoudig bestreden worden. Zorgorganisaties willen graag in contact komen met deze toekomstige klanten, daarnaast zijn er veel zorgorganisaties met een restaurant of ontmoetingsruimte die helaas leeg staat. Gemeenten hebben daarnaast de zorgplicht om deze senioren voldoende te ondersteunen.

De eenzaamheid is een actueel onderwerp van deze tijd:

Minister roept hulp in bij ouderenzorg                       Minister Hugo de Jonge wil dit jaar de ouderenzorg verbeteren

                

Met de buurtbarometer gaan werkloze 55 plussers de behoeften en wensen van zelfstandige senioren inventariseren. De werklozen 55 plussers hebben voldoende levenservaring en dit lijdt tot mooie gesprekken. Deze werklozen krijgen na het onderzoek tevens een taak bij het bedenken, ontwikkelen en implementeren van de nieuwe extra producten en diensten. De werkloze 55 plussers komen zelf ook uit de gemeente en kennen de problemen en kansen binnen de wijk, waardoor zij de optimale gesprekspartner zijn.

De werkloze 55 plussers krijgen van IFC een opleiding om de interviews professioneel en goed af te nemen. Ze worden tijdens de interviewperiode door IFC ondersteunt en gecoacht zodat zij hun werk goed kunnen verrichten.  Daarnaast krijgen deze werkloze 55 plussers een algemene opleiding gastvrijheid. IFC voorziet de interviewer(s) van een duidelijke instructie. Met behulp van een instructieboekje is op ieder moment te achterhalen hoe de Buurtbarometer werkt. Indien de geselecteerde interviewer door de IFC-adviseur niet geschikt wordt bevonden, wordt dit met de opdrachtgever gecommuniceerd. De interviewers zijn in dienst van de zorgorganisatie. (werkervaringsstage)

Aanmelden kan op pagina: Profielschets Interviewer 55+

De Adviseur van IFC komt na 2 keer om de interviewers te begeleiden en te ondersteunen. Indien er behoefte is aan meer begeleiding en coördinatie, komt de Adviseur van IFC in overleg vaker.

Maatschappelijke impact
Er wordt met de buurtbarometer goed geluisterd naar de zelfstandige senioren; behoeften en wensen worden in kaart gebracht. Hiermee komen er nieuwe verbindingen tot stand tussen senioren onderling en de professionals. Senioren krijgen nieuwe contacten, diensten en producten aangeboden waardoor zij langer en veiliger thuis kunnen blijven wonen. Hierdoor neemt de eenzaamheid af en gaan mensen elkaar eerder helpen. De buurtbewoners zorgen beter voor elkaar en kijken naar elkaar om, waardoor de druk op de WMO organisaties en de zorgorganisatie afneemt. De gemeenten en zorgorganisaties gaan deze beweging faciliteren en ondersteunen. Vaak zijn er om de hoek in de wijk reeds initiatieven waar de senioren geen weet van hebben. Zo creëert men meer contactmomenten tussen senioren onderling en ander bewoners in de wijk, via de digitale wereld of door ze samen te brengen in een restaurant en ontmoetingsruimte.

Hierdoor ontstaat er meer sociale welvaart en cohesie in de buurt. Werklozen, vrijwilligers en mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt kunnen wij hierbij inzetten om zich nuttig te maken in de eigen woonwijk, gemeente of provincie. Dit is goed voor de arbeidsmarkt en zorgt voor meer betrokkenheid in de eigen leefomgeving. Op deze manier krijgen de bewoners die aan de zijlijn staan weer een mooi doel in hun leven, waardoor zij zich gelukkiger gaan voelen en deel gaan  nemen in de maatschappij.

Bekijk hier onze Presentatie 

Nieuwe buurt strategie ontwikkelen

Door vergrijzing, toename van het aantal mensen met chronische aandoeningen, toename van de zorgkosten en het verwachte tekort aan zorgverleners, wordt de zorg gedwongen zich te veranderen. Er wordt gevraagd naar nieuwe strategieën om zorg en welzijn te optimaliseren.


Buurt  vragenlijsten
Er zijn verschillende vragenlijsten opgesteld waaruit u kan selecteren. Daarnaast is het altijd mogelijk om samen met IFC nieuwe vragen op te stellen. Samen met de stakeholders wordt er een vragenlijst opgesteld waarmee wij een zo compleet mogelijk beeld krijgen van de eisen en wensen van de buurtbewoners. 

Tablet of laptop
Het interview wordt door een interviewer afgenomen met een tablet of laptop en wordt direct digitaal opgeslagen en verwerkt. Het is ook mogelijk om de vragen schriftelijk aan te bieden en achteraf in de buurtbarometer in te voeren.

Buurtbarometer
De Buurtbarometer is beschikbaar als online applicatie voor gebruik op bijvoorbeeld een tablet, laptop of PC. Middels deze applicatie worden de antwoorden die de geïnterviewde op de vragen geeft geregistreerd. Daarnaast worden de bullets en de gemaakte opmerkingen direct in de applicatie verwerkt. Met de Buurtbarometer ziet men wat de eisen en wensen van de buurtbewoners zijn. Er wordt duidelijk in kaart gebracht wat de noden, wensen en behoeften van de buurtbewoners zijn.

Interview
De interviewer gaat in gesprek met de respondent. De vragen worden beantwoord met Ja of Nee, tevens kan men eenvoudig bullets aanvinken om het antwoord te verduidelijken en hiermee nog meer waardevolle informatie verzamelen.

Bijvoorbeeld

Vraag:
1. Denkt u, dat u het de aankomende 3 jaar fijn zult vinden, om gebruik te maken van ( personen vervoer)  ?

buurt

Bullets: Tevens heeft men de mogelijkheid om Bullets aan te vinken

  • Elke dag,
  • Om de dag,
  • Een keer per week,
  • Om de week,
  • Een keer per maand

2. Waarom geeft u dit antwoord? ( doorvragen waarom er wel of geen behoefte is)
Opmerking: “Ik ben slecht te been en zou het prettig vinden om met een rolstoel bus met lift opgehaald te worden”.

Enquête
Exact dezelfde vragenlijst kan ook als enquête aangeboden worden zodat de buurt bewoners zelf de vragenlijsten kunnen invullen.  Deze enquête kan schriftelijk of digitaal via het persoonlijk e mail adres toegezonden worden.

vervoer   Personenvervoer bullits

Een fijn gesprek
Zo worden tijdens het interview heldere vragen gesteld aan de buurtbewoners . Er ontstaat en boeiend gesprek en de onafhankelijke interviewer zorgt ervoor dat de respondent zich op zijn gemak voelt en eerlijk antwoorden durft te geven.

Leuk en enthousiast
De cliënten vinden deze manier van interviewen leuk en zijn enthousiast.

Wat vond u van het interview?
Met deze vraag sluiten wij elk interview af en het merendeel van de respondenten vind het vooral leuk en nuttig! Hierdoor krijgen wij voldoende respondenten die graag mee willen doen en het geeft dus tevens een zeer betrouwbaar beeld van de behoeften en wensen uit de buurt!

Buurtadvies

Nu bekend is wat de behoeften en wensen van de buurtbewoners zijn.  Kan er een realistisch buurtadvies opgesteld worden. Hierbij wordt rekening gehouden met alle belanghebbenden die betrokken zijn bij het realiseren van een wijk met sociale cohesie. Kortom hoe brengen wij verbindingen tot stand zodat de bewoners in de wijk samen met non profit en profit organisaties er voor zorgen dat de buurt bewoners zich thuis voelen in de vertrouwde omgeving!

Voor een uitgebreide buurtadvies uitleg kan u contact opnemen met IFC!