Menu

Welbevindenbarometer

De Welbevindenbarometer is een barometer om het welbevinden in kaart te brengen van mensen met dementie en hun netwerk. Zodoende krijgen mensen met dementie een stem.
Er wordt gewerkt met thema’s  die gerelateerd zijn aan het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg van het Nederlands Zorg Instituut. Door middel van observaties en gesprekken wordt er een beeld gevormd van het welbevinden.

Er vindt een gesprek plaats aan de hand van maximaal 4 thema afbeeldingen/foto’s met mensen met dementie en/of het netwerk. We spreken bij deze barometer niet over een  interviewer maar over een praatgenoot. Aan de hand van de observaties en de gesprekken wordt een beeld gevormd hoe het welbevinden ervaren wordt.  Er kan op individueel, team- en organisatie niveau gewerkt worden met de uitkomsten. Elk onderzoek wordt afgesloten met een NPS vraag. (NPS-score)

Wat is nu de status van de ontwikkelingen omtrent de Welbevindenbarometer?

Bij de ontwikkeling van de Welbevindenbarometer is gekeken naar bestaande instrumenten zoals Qualidem, DCM en de Well Being Indicator. Ook is er gebruik gemaakt van informatie van Alzheimer Nederland en IDé. Daarnaast is de thesis van Talitha van Oostrom  en van Anouk Nieuwlaar gebruikt evenals de al ontwikkelde Barometers.

De Welbevindenbarometer is getest in twee zorgorganisaties, Hanzeheerd en De Zorgcirkel. De cliëntenraden hebben meegedacht en meegewerkt aan de pilots.

Er is overleg met Saxion HBS over de betrouwbaarheid van de gegevens. Ook kan een organisatie gebruik maken van de mogelijkheid om te werken aan de deskundigheidsbevordering van medewerkers.  Door het opnemen van de gesprekken wordt er door Saxion HBS een analyse gemaakt en deze analyse kan ingezet worden voor de deskundigheidsbevordering.

Welbevindenbarometer voor mensen met dementie en hun netwerk
De Welbevindenbarometer voor mensen met dementie is een variant van de Gastvrijheidsbarometer. Met de PG-barometer wordt de tevredenheid en de reacties van de bewoners en contactpersonen in beeld gebracht. Bij de ontwikkeling van de PG-barometer is gebruik gemaakt van bestaande instrumenten zoals Qualidem en de Well Being Indicator. Ook is er gebruik gemaakt van informatie van Alzheimer Nederland en IDé. Daarnaast is de thesis van Talitha van Oostrom gebruikt evenals de al ontwikkelde Barometers.

Werkwijze Barometer voor mensen met dementie en hun netwerk.
De barometer bestaat uit verschillende onderdelen:

A. Observatie, aan de hand van een aantal observatiepunten.
B. Waar mogelijk een gesprek worden aangegaan met mens met dementie. Hierbij worden er vragen gesteld met twee antwoord mogelijkheden; tevreden of ontevreden. Er wordt gebruik gemaakt van twee smileys.
C. Er wordt een gesprek aangegaan met het netwerk om ook hun tevredenheid en ervaringen te achterhalen.

Op deze wijze wordt met de Gastvrijheidsbarometer voor mensen met dementie en hun netwerk een compleet beeld geschetst van de gastvrijheidsbeleving. Aan de hand hiervan worden aanbevelingen aan de organisatie gegeven.

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
Het zorginstituut heeft in het kwaliteitskader omschreven waaraan de nieuwe informatie systemen moeten voldoen. Nu het nieuwe kwaliteitskader is geregistreerd, stelt deze de (wettelijke) norm en zijn zorgaanbieders verplicht de gevraagde informatie aan te leveren. IFC gaat de Nederlandse Zorg Instituut eisen en wensen in haar Barometers inbouwen zodat dit lijdt tot de juiste meet instrument waarmee met de zorg professioneel  en erkend beter kan maken.

Persbericht Het Barometer EffectOrganisatie Verbeter Cyclus

Creëer uw eigen verbetercultuur
Succesvolle organisaties creëren een positieve verbetercultuur! Zij luisteren goed naar de cliënten  en hun netwerk en organiseren de veranderingen effectief en slim, zodat de verbeteringen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Bedenk en organiseer de verbeter acties daarom samen met uw collega’s! Leer van elkaar, want dan komen de beste en praktisch ideeën van uw eigen werkvloer!

Betrokkenheid & eigenaarschap
Zorgorganisaties zijn vanuit het kwaliteitskader verplicht om te werken aan een zelflerende organisaties. Cliëntenraden willen graag de juiste cliëntenaanvragen in beeld hebben en zien er op toe dat er verbeteringen worden gerealiseerd. Tijdens het verbetertraject werken wij voortdurend aan de eigen ideeën en raakt uw organisatie  echt betrokken bij de cliëntervaringen en wordt elke collega eigenaar van de verbeter oplossingen.

Trots op de eigen organisatie!
Teams verbeteren nu samen de eigen organisatie, omdat zij het leuk vinden en zien dat de cliënten en hun netwerk er blij van worden. In het weekend vertelt men daarom aan vrienden en kennissen dat zij trots zijn op hun organisatie, die hen vrijheid en verantwoordelijkheid geeft om samen te werken aan een succesvol werkklimaat.

Flyer Organisatie Verbeter Cyclus